ورود به معامله پس از تروبک

Throwback Entry

 

در این مقاله به شرح روش‌های مختلف ورود به معامله پس از شکل‌گیری تروبک می‌پردازیم.

 

چکیده:

 

سه نوع سیستم ورود مورد بررسی قرار گرفته است.

 • (بهترین) منتظر بمانیم تا قیمت در بالای سقف الگو بسته شود.
 • منتظر بمانیم تا قیمت در بالای سقف تروبک بسته شود.
 • منتظر بمانیم تا قیمت در بالای پایین‌ترین سقف موضعی (مینور) شکل گرفته طی فرآیند تروبک بسته شود.

نتایج نشان داده که بهترین سیستم برای الگوهایی که تروبک در آنها اتفاق افتاده و پس از آن قصد وررد به معامله را داریم، اینست که تا زمان بسته شدن قیمت بالای سقف الگو منتظر بمانیم.

 

دید کلی:

 

آیا جهت ورود به معاملات بهتراست تا پایان وقوع تروبک منتظر بمانیم یا خیر؟

پاسخ دادن به این سوال کمی پیچیده است. چنانچه برای الگوها تروبک رخ ندهد، عملکرد بهتری را ایفا خواهند نمود. لذا اگر همواره منتظر شکل‌گیری تروبک بمانیم، بهترین معاملات را از دست خواهیم داد. وقوع تروبک بمعنی نرخ شکستِ (عدم موفقیت) بیشتر و عملکردِ ضعیف‌تر الگو است.

لذا مساله را بدینصورت بیان می‌نماییم که چنانچه با وجود مطالب بیان شده، ترجیح معامله‌گر به ورود پس از شکل‌گیری تروبک بوده و یا در شناسایی الگو دچار تاخیر شده، شانسی جهت ورود زودهنگام‌تر نداشته و ناچار به ورود به معامله پس از شکل‌گیری و تکمیل تروبک باشد، آیا در چنین سناریویی چه زمانی وارد معامله گردد؟

همانطور که پیشتر ذکر گردید، سه سیستم ورود مورد بررسی قرار گرفته است:

 • منتظر بمانیم تا قیمت در بالای سقف الگو بسته شود.
 • منتظر بمانیم تا قیمت در بالای سقف تروبک بسته شود.
 • منتظر بمانیم تا قیمت در بالای پایین‌ترین سقف موضعی (مینور) شکل گرفته طی فرآیند تروبک بسته شود.

 

روش بررسی:

 

۱۱ نوع الگوی نموداری در این بررسی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 

سیستم شماره ۱: ورود در بالای سقف الگو

 

در این سیستم خرید زمانی انجام میگیرد که در پی تکمیل تروبک، قیمت در بالای سقف الگو بسته شود. در شکل فوق، خط قرمز نمودار قیمت بوده و نقطه A بیانگر سقف الگو می‌باشد. تروبک با ترسیم خط CD تصویر شده است. لذا هرگاه قیمت بالای نقطه A بسته شود، خرید سهم با قیمت باز شدن کندل بعدی انجام خواهد شد.

 

اصول سیستم شماره ۱:

 

 • بالاترین سقف الگو را بیابید.
 • هرگاه تروبک کامل شده و قیمت بالای A بسته شد، با قیمت باز شدن کندل بعد خرید نمایید. این اصل برای کف‌های دوگانه، مستطیل‌های سقف و کف، کف سه‌گانه و مثلث صعودی مصداق دارد.
 • برای سر و شانه کف و مثلث‌های متقارن و نزولی، بسته شدن سهم در بالای کف کندل شکست الگو نقطه ورود خواهد بود. بعبارتی دیگر، ایتدا قیمت در در تاریخ شکست الگو را برداشته و هرگاه پس از تکمیل تروبک، قیمت در بالای کف مذکور بسته شد، ورود به معامله انجام خواهد گرفت.

 

سیستم شماره ۲: ورود در بالای سقف تروبک

 

در این سیستم، خرید زمانی انجام میشود که قیمت در بالای سقف تروبک بسته شود. به شکل توجه نمایید. سقف تروبک نقطه A بوده و B نماینده نقطه‌ایست که قیمت در بالای A بسته میشود.

 

اصول سیستم شماره ۲:

 

 • بالاترین سقف در تروبک حدفاصل نقطه شکست الگو (C) تا پایان تروبک (D) را بیابید. ابن نقطه نقطه A خواهد بود
 • پس از تکمیل تروبک، هرگاه قیمت بالای نقطه A بسته شد، با قیمت باز شدن کندل بعد اقدام به خرید نمایید.

 

سیستم شماره ۳: ورود در بالای سقف موضعی (مینور)

 

در این سیستم، زمانی خرید انجام میگیرد که قیمت در بالای پایین‌ترین سقف موضعی بسته شود. با توجه به شکل فوق، زمانی که قیمت طی یک تروبک رو به کاهش می‌نهد، چنین سقف موضعی شکل خواهد گرفت. مثلا یکی در A و یکی در B. نقطه C جاییست که قیمت در بالای نقطه B بسته شده و با قیمت باز شدن کندل بعد می‌توانید خرید نمایید.

 

اصول سیستم شماره ۳:

 

 • ابتدا منتظر بسته شدن قیمت در بالای یک سقف موضعی (شکل گرفته طی فرآیند تروبک) بمانید. پس از رخداد آن، با قیمت باز شدن کندل بعد اقدام به خرید نمایید.
 • اگر سقف موضعی (مینور) کوچکتری شکل گرفت (نقطه B در این مثال)، حد ورود نیز کوچکتر و بر اساس سقف دوم خواهد بود.

 

نتایج بررسی‌ها:

 

نتایج بررسی سه سیستم ورود در زیر آمده است.

سیستم‌های ورود : نتایج

سیستم

شماره ۱ شماره ۲ شماره ۳
درصد برد ۸۹% ۸۳% ۸۴%
تعداد معاملات نمونه ۴۸۷۵ ۴۶۹۸ ۳۹۱۹
بیشترین باخت ۲۲%- ۲۳%- ۲۷%-
تعداد رسیدن قیمت به سقف نهایی* ۴۳۶۷ ۴۰۱۷ ۳۳۷۷
تعداد حد ضررهای فعال شده ۵۰۸

(۱۰%)

۶۸۱

(۱۴%)

۵۴۲

(۱۴%)

* سقف نهایی نقطه‌ایست که قیمت سهم پس از رسیدن به آنجا، بسته به مقیاس زمانی مورد نظر، میران معینی در جهت عکس حرکت نموده و طبق عرف دچار تغییر روند میگردد. این مقدار در مقیاس روزانه و در بازار سهام ۲۰ درصد می‌باشد.


پیش از آنکه از دیدن اعداد و ارقام دچار هیجان شوید، در نظر داشته باشید که این اعداد حاصل بررسی هزاران معامله ایده‌آل است. یعنی فرض بر انجام خرید در قیمت شکست یا در حالتی دیگر در سقف الگو و فروش در بالاترین سقف قیمتی پیش از سقوط آن می‌باشد. بااینحال از این اعداد می‌توان به مقایسه و نتیجه‌گیری خوبی دست یافت.

در تمامی پارامترها، سیستم شماره ۱ بهترین نتیجه را داده است. سیستم شماره ۲ دارای عملکرد ضعیفی بوده و حد ضررهای فعال شده ۴۰ درصد نسبت به سیستم شماره ۱ بیشتر بوده (۱۴ درصد در برابر ۱۰ درصد) و میانگین سود حاصله نیز کمتر می‌باشد. در سیستم شماره ۳ نیز حد ضررهای فعال شده ۴۰ درصد نسبت به سیستم شماره ۱ بیشتر بوده (۱۴ درصد در برابر ۱۰ درصد) و تعداد رشدهای قیمت تا رسیدن به سقف نهایی کاهش یافته است.

در ارتباط با پارامتر حد ضرر، ابتدا درصد ارتفاع الگو (تقسیم ارتفاع الگو بر قیمت شکست الگو) محاسبه شده و سپس درصد بدست آمده بعنوان درصد ضرر قابل قبول زیر نقطه ورود قرار داده شده است. در هر سه سیستم بدین شیوه حد ضرر قرار داده شده است.

 

حد ضرر متحرک:

 

مشابه بررسی‌های فوق، برای سناریوی حد ضرر متحرک نیز انجام گرفته است. حد ضرر اولیه به همان روش فوق محاسبه و قرار داده میشوذ. پس از آن هر زمان که قیمت موفق به ثبت سقف بالاتری گردید، درصد ارتفاع الگو از قیمت سقف جدید کسر و مبنای حد ضرر جدید قرار میگیرد. لذا حد ضرر مرحله به مرحله به ترازهای بالاتر حرکت خواهد نمود.

در جدول زیر نتایج بررسی‌ها را برای حالت بکارگیری حد ضرر متحرک مشاهده می‌نمایید.

سیستم شماره ۱ شماره ۲ شماره ۳
درصد برد ۸۱% ۷۴% ۷۵%
تعداد معاملات نمونه ۴۸۸۰ ۴۷۰۰ ۳۹۲۶
بیشترین باخت ۲۲%- ۲۳%- ۲۷%-
تعداد رسیدن قیمت به سقف نهایی* ۲۸۲۷ ۲۷۶۸ ۲۲۸۳
تعداد حد ضررهای فعال شده ۲۰۵۳

(۴۲%)

۱۹۳۲

(۴۱%)

۱۶۴۳

(۴۲%)

* سقف نهایی نقطه‌ایست که قیمت سهم پس از رسیدن به آنجا، بسته به مقیاس زمانی مورد نظر، میران معینی در جهت عکس حرکت نموده و طبق عرف دچار تغییر روند میگردد. این مقدار در مقیاس روزانه و در بازار سهام ۲۰ درصد می‌باشد.


همانگونه که قابل مشاهده است، متوسط سود خالص معاملات کاهش تقریبا ۵۰ درصدی داشته، درصد برد معاملات کاهش یافته و تعداد حد ضررهای فعال شده افزایش زیادی داشته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا